ยินดีต้อนรับสู่…การเรียนสังคมฯ ในโลกยุคใหม่


อ่านเพิ่มเติม

ปีการศึกษา- 60

ยินดี…ต้อนรับนักเรียนระดับชั้น ม.5 และ  ม.6 เข้าสู่การเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2560

ม.6

ใบงาน

ใบงานที่ 2 – ให้นักเรียนระดับชั้นม.6 ทุกคน สรุปเนื้อหาพระพุทธศาสนา ที่ตนเองเลือกทำ (ไม่เกิน 10 บรรทัด)
– ส่งงาน ตามห้องของตนเอง
– ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 28 กันยายน 2554

ใบงาน

ม.5/3

ม.6/4

ม.6/3

ม.6/2

ม.6/1

ม.5/4