ชื่อ  ชื่อสกุล            : นางสาวธนาพร     เหรียญทอง
ครูชำนาญการ โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี

วัน  เดือน  ปีเกิด     : 16   พฤศจิกายน   2502

ภูมิลำเนา                 : 14   หมู่  6  ตำบลเชียงงา   อำเภอบ้านหมี่   จังหวัดลพบุรี   15110

โทรศัพท์                  : 0 -3647-1822   ,  08-4127-7143

ชื่อบิดา                    :  นายธวัชชัย    เหรียญทอง   (ข้าราชการบำนาญ)

ชื่อมารดา                :  นางทองสุก   เหรียญทอง   (เกษียณอายุราชการ)

สถานที่ทำงาน        :  โรงเรียนปิยะบุตร์     อำเภอบ้านหมี่     จังหวัดลพบุรี

โทร.  0-3662-9175    โทรสาร  0-3662- 9176

ประวัติการศึกษา :  ประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนรัตนศึกษา จังหวัดลพบุรี

:  มัธยมศึกษาปีที่  1- 3   โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรี

:  มัธยมศึกษาปีที่  4-5    โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

:  ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)  วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   กรุงเทพมหานคร

: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)  มหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดลพบุรี

ประวัติการทำงาน

2527      อาจารย์  1  ระดับ  3  โรงเรียนกุยบุรีวิทยา อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

2528      อาจารย์ 1  ระดับ   3  โรงเรียนกุยบุรีวิทยา อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

2528       อาจารย์ 1  ระดับ   3  โรงเรียนกุยบุรีวิทยา อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

2531       อาจารย์ 1  ระดับ   4  โรงเรียนกุยบุรีวิทยา อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

2534       อาจารย์ 1  ระดับ   5  โรงเรียนกุยบุรีวิทยา อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

2537       อาจารย์ 2  ระดับ   6  โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

2541       อาจารย์ 2  ระดับ   7  โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

2547 – 2548   ครู  อันดับ  คศ.2    โรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี

2549 – ปัจจุบัน ครู  อันดับ  คศ.2  โรงเรียนปิยะบุตร์  อ.บ้านหมี่  จ.ลพบุรี

ผลงานดีเด่น

ปี 2542           ครูที่ปรึกษาดีเด่น  ด้านการแต่งกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปี 2544           ครูที่ปรึกษาดีเด่น  ด้านส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

ปี 2545           – ครูแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  รายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

– ครูผู้มีผลงานด้าน หัวหน้าฝ่ายดีเด่น

– ครูที่ปรึกษาดีเด่นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ของกรมสามัญศึกษา

ปี 2547            ครูต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาลพบุรี เขต 1

ปี 2549            เป็นครูแกนนำการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  เรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
พ.ศ. 2522

4 responses »

  1. จันทร์เพชร์ แสงบางพึ่ง พูดว่า:

    คิดถึงอาจารย์นะคะ สบายดีนะคะอาจารย์ รักษาสุขภาพด้วยค่ะ

  2. Non Hankrotha พูดว่า:

    ทำบล็อกได้น่าสนใจ เนื้อหาหลากหลาย ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับ 😀

  3. สุทัศน์ สังข์สนิท พูดว่า:

    คุณครูยังเหมือนเดิม (ตอนที่อยู่กุยบุรีวิทยา) ยังไม่แก่เลยเนอะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s