11 responses »

 1. นายคิมหันต์ พิมทอง พูดว่า:

  นาย คิมหันต์ พิมทอง ม6/4 เลขที่9
  สรุปเนื้อหาเรื่อง พระพุทธศาสนาเป็นศาสแห่งการศึกษาการศึกษาดังนี้
  การศึกษา จะทำให้มนุษย์ พัฒนาตนเองให้มีความรู้มากขึ้น จึงรู้จักว่าอะไรดีหรือไม่ คารทำหรือไม่ และในการศึกษานี้จะทำให้เราสามารถระงับทุกข์ได้เช่น
  อริยะสัจ4
  ทุกข์=ปัญหา
  สมุทัย=สาเหตุ
  นิโรธ=ภาวะปลอดปัญหา
  มรรค=วิธีการแก้ปัญหา

 2. นาย สรารักษ์ บุญธรรม พูดว่า:

  นาย สรารักษ์ บุญธรรม ม6/4 เลขที่5
  สรุปเนื้อหา หน่วยการเรียนรู้ที่23 การปฎิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี
  เรื่องการปฎิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดีต่อพระภิกษุ
  เข้าใจกิจของภิกษุ
  -การปฎิบัติตนที่ดีต้องเข้าใจในกิจของภิกษุว่าทำอะไรทำอย่างไร
  คุณสมบัติของทายกและปฎิคาหก
  -ทายก หมายถึง ผู้ให้ทาน ปฎิคาหก หมายถึง ผู้รับทาน
  การป้องกันพระพุทธศาสนา
  -ต้องช่วยกันดูแลรักษาพระพุทธศาสนาให้มั่นคง
  การปฎิบัติตนต่อภิกษุ
  -การปฎิตนต่อภิกษุทั้งทางกาย วาจา ใจ ต้องปฎิบัติอย่างเมตตาและแท้จริง

 3. นาย ณัฐศักดิ์ มีมั่งคั่ง ม.6/4 เลขที่2 พูดว่า:

  หน่วยการเรียนรู้ที่20 สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิต
  การปฏิบัติ -สวดมนต์แปล -แผ่เมตตา -บริหารจิต
  การบริหารจิตและเจริญปัญญาตามสติปัฎฐาน
  -การบริหาร=พระพุทธเจ้าเน้นเรื่องการฝึกจิตเป็นสำคัญเพราะมนุษย์มีจิตเป็นตัวการกระทำทุกอย่างต้องมีการพิจารณา คิดนึก ตรึกตรองเสียก่อน
  -การบริหาร หมายถึง การฝึกนอบรมจิตใจให้เจริญและประณีตยิ่วขึ้นมีความปลอดโปร่ง มีความหนักแน่มั่งคงโดยเริ่มจากการฝึกจิตให้เกิดสติและฝึกสมาธิให้เกิดในจิต
  1การตั้งใจจะให้จิตสติสัมปชัญญะอย่างเสมอ
  2การคบกับผู้มีสติปัญญามั่งคง
  3 ไม่คบกับคนที่มีจิตใจฟุ้งซ่าน

 4. นางสาวศุภานัน เอิ่ยมยิ้ง ชั้น 6/4 เลขที่ 14 พูดว่า:

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนา
  ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นความเชื่อมั่นในคุณงามความดี การพัฒนาศรัทธา ศรัทธา แปลว่า ความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นความเชื่อมั่นที่ประกอบด้วยเหตุผล และสิ่่งที่เชื่อและกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีงามหรือเป็นไปเพื่อความดีงามแห่งชีวิต ศรัทธาที่จะนำไปสู่การพัฒนานั้นเอง
  การพัฒนาปัญญา
  ปัญญา แปลว่า รู้ทั่วถึง หมายความว่า ความรู้ในเรื่องใดถ้ารู้ไม่ทั่วถึง ไม่ทะลุปรุโปร่งไม่รอบด้าน ไม่นับเป็นปัญญาที่แท้ ความรู้มีอยู่ 2 ประเภท คือ ความรู้มีมาตั้งแต่เกิด(สหชาติปัญญา) และความรู้ที่มีขึ้นด้วยการศึกษาเล่าเรียน(โยคะปัญญา) ปัญญาความรู้ที่ควรพัฒนามี 3 ลักษณะ
  1. ปัญญาอยู่จัดความเสี่อม(อบ่ายโกศล)
  2. ปัญญารู้ความเจริญ(อายโกศล)
  3. ปัญญารู้จักวิธีการละเหตุแห่งความเสื่อมและสร้างเหตุแห่งความเจริญ(อุปายโกศล)

 5. นางสาวปรียานุช ชมดง ชั้น 6/4 เลขที่11 พูดว่า:

  หน่ายที่23เรื่ิองการปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี
  ศีล๘หมายถึงอุบาสกอุบาสิกาทั่วไปโดยรักษาศีลในวันพระองค์กรชาวพุทธคือหน่วยงานกลุ่มหน้าที่หลักขององค์กรชาวพุทธคือเผยแพร่ปกป้องศาสนาทิศ๖คือบุคคลประเภทต่างๆที่มีความสัมพันธ์ทางสังคมชาวพุทธคือศาสนิกชนชาวพุทธที่ดีต้องเป็นคนดีมีศิลธรรมส่วนรวมในที่นี้แบ่งเป็น๔ระดับคือครอบครัวชุมชนประเทศชาติโลกพรหมวิหารแปลว่าธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่พรหมวิหารเป็นหลักธรรมที่สำหรับทุกคนมีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

 6. นางสาวจิตติมา พิมพาภรณ์ ชั้น 6/4 เลขที่10 พูดว่า:

  หน่วยที่การเรียนรู้ที่27 สัมมนาและเสนอแนะแนวทาง สัมมนาหมายถึง การประชุมรูปแบบหนึ่งของการรวมกลุ่มของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสนใจ และประสบการณ์ในเรื่องเดียวกัน โดยมีจุดมุงหมายในการคิดวิเคราะห์ ปรึกษาหารือ
  ประโยชน์ของการสัมมนา
  1 ช่วยเพิ่มพูลความรู้ความสามารถและองค์ประกอบ
  2 ช่วยให้ได้ข้อเสนอแนะหระอปนวทางการแก้ปํญหา
  องค์ประกอบของการสัมมนา
  1.1 ผู้จัดสัมมนา
  1.2 ผู้เข้าร่วมสัมมนา
  1.3 วิทยากร

 7. นาย พรชัย สุนทร ชั้น 6/4 เลขที่7 พูดว่า:

  หน่วยการเรียนรู้ที่25 การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะเป็นการแสดงตนว่ายอมนับถือศาสนาพุทธ ศาสนนาเป็นศาสนาประจำชีวิตของตนมีการปฎิบัติสืบต่อกันมาแต่พุทธกาล เพื่อให้พุทธสาสนิกชนแสดงตน และเห็นความสำคัญของชาวพุทธ สามารถอยู่รวมกันกับชาวพุทธทั้งหลายได้
  ข้อปฎิบัติที่พุทธสาสนิกชนพึงยึดถือเป็นบรรดทัดฐานแห่งการประพฤติ ตามพระพุทธโอวาทคือ
  1 ไม่พึงทำบาปทั้งปวง
  2 บำเพ็ญกุศลให้เกิด
  3 ทำจิตของตนให้ผ่องใส

 8. นาย ณชพล เป้าบ้านเซ่า พูดว่า:

  หน่วยการเรียนรู้ที่26 หลักธรรม คติธรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนา

  วันสำคัญทางพระพุทธศาสาน เป็นวันที่พระพุทธศาสนิกกชนยอมรับว่ามีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ และถือปฎิบัติสือทอดกันมายาวนาน จนเป็นประเพณีของไทย
  ข้อควรปฎิบัติของพุทธศาสนิกกชน
  1.แต่งกายให้เหมาะสม
  2.เตรียมของใส่บาตรในตอนเช้า
  3.ทำใจให้เป็นกุศล
  4.นั่งพนมมือตั้งใจฟัง
  5.ถ้ามีความสงสัยประการใด ไม่ควรถามในขณะนั้น

 9. นาย ประภากรณ์ ประภาสะวัต พูดว่า:

  นาย ประภากรณ์ ประภาสะวัต ม.6/4 เลขที่ 3
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 21 หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของแต่ละศาสนา

  หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของแต่ละศาสนา คือ
  ศาสนาทุกศษสนาย่อมมีคำสอนซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของศาสนาในพระพุทธศาสนานั้น พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าหลักธรรมเป็นสิ่งสำคัญ เพราะ พระพุทธเจ้าคงเป็นผู้ค้นพบ
  ด้วยพระองค์เอง แล้วนำมาเผยแผ่แก่มนุษย์หลักธรรมในทางพระ พุทธศาสนามีเป็นจำนวนมาก ตัวอย่างหลักธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของแต่ละศาสนิกชนสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้

 10. นาย ฤทธิรงค์ วงศ์อุทัย พูดว่า:

  นาย ฤทธิรงค์ วงศ์อุทัย ม6/4 เลขที่ 6
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 24 เรื่องการปฏิบัติตนถูกต้องตามศาสนพิธี

  พิธีบรรพชาและอุปสมบท
  1 การลาญาติ ผู้ใหญ่ ที่เคารพนับถือ
  2การปลงผม
  3การนำนาค เข้าโบสถ์
  4.พิธีอุปสมบท
  5.การกรวดน้ำ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s