18 responses »

 1. น.ส ปุ๊ก ศิริทรัพย์ พูดว่า:

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องพุทธประวัติด้านการบริหารและการธำรงรักษาศาสนา
  ศาสนา
  พุทธประวัติด้านการบริหาร เช่น -พระศาสดา คือ พระผู้เป็นครูของชางโลก -พระโลกนาถ คือ พระผู้เป็นที่พึ่งของชาวโลก -พระโลกเชษฐ์ คือ พระผู้เป็นผู้เจริญสุดของชาวโลก -พระโลกนายก คือ พระผู้เป็นผู้นำของชาวโลก -พระทีฆทัสสี คือ พระผู้มีสายพระเนตยาวไกล
  หลักธรรมของนักบริหาร
  1 พระพุทธเจ้าทรงบริหารสังฆมญฑลโดยทรงยกให้ธรรมเป็นใหญ่
  2 พระพุทธเจ้าทรงเป็นประชาธิปไตยที่ทรงเคราพเสียงส่วนใหญ่

 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องพุทธประวัติด้านการบริหารและการธำรงรักษาศาสนา
  ศาสนา
  พุทธประวัติด้านการบริหาร เช่น -พระศาสดา คือ พระผู้เป็นครูของชางโลก -พระโลกนาถ คือ พระผู้เป็นที่พึ่งของชาวโลก -พระโลกเชษฐ์ คือ พระผู้เป็นผู้เจริญสุดของชาวโลก -พระโลกนายก คือ พระผู้เป็นผู้นำของชาวโลก -พระทีฆทัสสี คือ พระผู้มีสายพระเนตยาวไกล
  หลักธรรมของนักบริหาร
  1 พระพุทธเจ้าทรงบริหารสังฆมญฑลโดยทรงยกให้ธรรมเป็นใหญ่
  2 พระพุทธเจ้าทรงเป็นประชาธิปไตยที่ทรงเคราพเสียงส่วนใหญ่
  3 พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักบริหารงานบุคคลโดยวางงานให้เหมาะสมกับบุคคล
  4 พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักประชาธิปไตยแท้
  5 พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักวางแผนและเป็นผู้มีสายพระเนตยาวไกล
  6 พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักบริหารจัดวางระบบ
  7 พระพุทธเจ้ามีหลักในการครองตนครองงาน
  พระพุทธประวัตธำรงรักษา
  กำชับให้สงฆ์เล่าเรียนธรรมด้วยความเคราพเผยแผ่อย่างบริสุทธิ์และให้ชาวพุทธยึดเอาวินัยเป็นศาสดาคือเรียนธรรมจนแตกฉาน ปฏิบัติธรรมได้ มีความกรุนาต่อสัตว์ทั้งหลายและช่วยกันรักษาศาสนาเอาไว้

 3. นาย นพพร แหลมทอง ม.6/3 เลขที่8
  สรุปเนื้อหาเรื่อง การฝึกฝนตนเองการพึ่งตนเอง เพื่อนำไปสู่อิสรภาพในพระพุทธศาสนา ดังนี้
  พระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต พระพุทธเจ้าทรงประกาศอิสรภาพคือการตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง จึงมีหลักคำสอนให้เราพึ่งพาตนเอง และ
  ไม่ต้องหวังพึ่งพาเทพเจ้า หรือสิ่งศักสิทธิ์ต่างๆ ที่ดลบันดาลให้เราตามต้องการ
  และไม่ต้องบวงสรวงเทพเจ้าด้วยการบูชายันต์ และพิธีกรรมต่าง เพื่อให้เทพเจ้าโปรดปราน พระพุทธเจ้าทรงเป็น”พุทธะ” ซึ่งมนุษย์ก็เป็น”พุทธะ”ได้ จะได้ไม่
  ต้องอ้อนวอนเทพเจ้า จะได้หันมาพึ่งพาตนเอง
  ภายในตัวเราเป็นสัตว์ ที่พัฒนาตนเองได้ และพัฒนาตนเองให้เป็นสัตว์
  ประเสริฐได้สูงสุด และไม่ต้องหวังเทพเจ้าองค์ใดๆ

 4. นาย สุขสวัสดิ์ มะนาวหวาน พูดว่า:

  นายสุขสวัสดิ์ มะนาวหวาน ม.6/3 เลขที่11
  หน่วยการเรียนรู้ที่11พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน

  แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ ประเทศ หรือภูภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินค้าบริการเพื่เลี้ยงสังคม
  ความหมายตามพระราชดำรัชที่นำมาแสดงบางส่วนดังนี้
  1.พอเพียงแก่ตนเอง2.ความพอประมาณและความมีเหตุผล3.พอมีพอกินคือการอุ้มชูตนเองได้ การดำรงชีพแบบพอเพียงรู้จักคำว่าพอปฏิบัติได้ดังนี้1.ลดละสิ่งชั่วให้หมดไป2.เลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์3.ประหยัดไม่ฟุ่มเฟื่อย4.ประกอบอาชีพสุจริต การพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน คือ การพัฒนาที่มุ่งให้เกิดความสมดุลในเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ไม่เกิดปัญหาตามมาในอนาคต การพัฒนาที่สนองความต้องการของปัจจุบัน

 5. นาย ภัทราวุธ พรรณสุชล พูดว่า:

  นาย ภัทราวุธ พรรรสุชล ม.6/3เลขที่1

  หน่วยที่1 เรื่องชมพูทวีปและความเชื่อในศาสนา

  ชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล คือ แผนที่ประเทศอินเดียและเนปาลในปัจจุบัน
  ชมพูทวีปประกอบด้วยแคว้นต่างๆ
  มหาชนบท คือ ประกอบด้วยแคว้นต่างๆ16แคว้นที่มีอาณาที่กว้างใหญ่
  1.อังคะ
  2.มคธะ
  3.กาสี
  4.โกศล
  5.วัชชี
  6.มัลละ
  7.เจตี
  8.วังสะ
  9.กุรุ
  10.ปัญจาละ
  11.มัจฉะ
  12.สุรเสนะ
  13.อัสสกะ
  14.อวันตี
  15.คันธาระ
  16.กัมโพชะ
  ชมพูทวีปแบ่งออกเป็น4วรรณะได้แก่
  1.วรรณะกษัตรย์ 2.วรรณะพราหมณ์ 3.วรรณะแพศย์ 4.วรรณะศูทร
  และพวกนอกวรรณะเรียกว่า จัณฑาล
  คติความเชื่อในทางศาสนาแบ่งเป็น3กลุ่ม
  1.ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ ได้แก่ ความเชื่อเรื่องดิน ฟ้า อากาศ ต้อไม้ ภูเขา
  2.ความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ ได้แก่ ความเชื่องในเรื่องคัมภีร์พระเวท
  3.ความเชื่อในลัทธิอิสระต่างๆ ได้แก่ ความเชื่อของกลุ่มนักบวชที่ไม่เชื่อในเรื่องศาสนาพราหมณ์ แต่มีการค้นหาความเป็นจริง

 6. หน่วยการเรียนรู้ที่4 ข้อปฏิบัติทางสายกลางในพระพุทธศาสนา
  พระพุทธศาสนามีทฤษฏีและวิธีการเป็นสากล
  คือ หลักอริยสัจ4หลักความจริงอันประเสริฐของชีวิตมี 4 ประการ
  1 ทุกข์ คือ ความไม่สบายกายและใจ
  2 สมุทัย คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์
  3 นิโรธ คือ การดับทุกข์
  4 มรรค คือ แนวทางปฏิบัติให้ถึงการดับทุกข์
  พระพุทธศาสนามีข้อปฏิบัติที่ยึดสายกลาง
  คือ อริยมรรคมี องค์ 8 คือ
  1 ความเห็นชอบ คือ เห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
  2 ความดำริชอบ คือ ดำริออกจากความยึดติดกามารมณ์
  3 เจรจาชอบ คือ ไม่พูดเท็จพูดคำสัตย์
  4 การทำชอบ คือ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์
  5 การเลี้ยงชีพชอบ คือ เลี้ยงชีพด้วยความสุจริต
  6 พยายามชอบ คือ พยายาม ระมัดระวังไม่ชั่วขึ้นจิต
  7 ระรึกชอบ คือ มีสติรู้ตัว
  8 ตั้งจิตมั่นชอบ คือ การมีแน่วดิ่ง สมาธิ

 7. นาย พุฒิพงศ์ มลแก้ว พูดว่า:

  นาย พุฒิพงศ์ มลแก้ว ม.6/3 เลขที่ 5
  สรุปงานพระพุทธศาสนาหน่วยการเรียนรู้ที่24
  ศาสนพิธี
  1.พิธีการเวียนเทียนเมื่อเดินครบสามรอบแล้วให้นำดอกไม้ธูปเทียนไปปักบูชาตามที่ที่จัดแล้วจึงเข้าไปประชุมพร้อมกันในพระอุโบสถเพื่อทำวัตรค่ำ
  2.พิธีถวายสังฆทานวัตถุที่จะถวายเป็นสังฆทานต้องมีภัตตาหารเป็นหล้กนอกนั้นจะมีของใช้จำเป็นอื่นๆอีกตามสมครวก็ได้3.พิธีถาวยผ้าอาบน้ำฝนผ้าวัสสิกสาฎกหรือผ้าอาบน้ำฝนหรือเรียกสั้นๆว่าผ้าอาบคือผ้าที่พระภิกษุสงฆ์ใช้สำหรับนุ่งในเวลาอาบน้ำฝนหรืออาบน้ำทั่วไป4.พิธีทอดกฐินการทอดกฐินหรือการถวายผ้ากฐินเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชนนิยมทำกันตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12 5.พิธีปวารณาปวารณาที่ทำโดยปกติในวันขึ้น15ค่ำเดือน11คือวันออกพรรษา การแบ่งตามผู้ทำปวารณาแบ่งเป็น3แบบคือ1.สังฆปวารณาปวารณาที่ทำโดยสงฆ์คือมีภิกษุ5รูปขึ้นไป2.คณปวารณาปวารณาที่ทำโดยคณะคือมีภิกษุ2-4รูป

 8. นาย กฤษฎา ดาวโคกสูง พูดว่า:

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การก่อตั้งพระพุทธ
  พุทธศาสนา กำเนิดขึ้นหลังจากที่ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เเล้วก็ทรงพิจารณาว่าเป็นเรื่องลึกซึ่ง ยากที่ผู้อื่นจะเข้าใจ ทรงพิจารณาเปรียบเทียบสัตว์โลกได้บัว 4 เหล่า
  คือ 1 บัวพ้นนํา
  2 บัวเสมอนํา
  3 บัวใต้นํา
  4 บัวใต้โคลนตม
  พระสาวกกลุ่มเเรก คือ ปัญจวัคคีทั่ง 5 ได้เเก่ อัญยาโกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานาม เเละอัสสชิ ทรงเเสดงธรรมเทศนากัณฑ์เเรก คือ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ทำให้อัญยาโกณฑัญญะ
  บรรลุโสดาบัน พระรัตนตัยจึงกำเนิดขึ้นคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆซึ่ง
  เป็นการก่อตั้ง พุทธศาสนาเป็นทางการ

 9. นางสาวสิริลักษณ์ จันทร์มี พูดว่า:

  นางสาวสิริลักษณ์ จันทร์มี ม.6/3 เลขที่16
  หน่วยการเรียนรู้ที่16
  เรื่อง การเชื่อมั่นต่อผลของการทำความดีความชั่ว
  แนวคิดหลัก..บุคคลสั่งสมกรรมใดย่อมได้รับกรรมนั้นดังตัวอย่างมากมายที่ปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาการทำความคิดให้ถูกต้องตามหลักโยนิโสนมสิการด้วยวิธีคิดแบบอริยะสัจ จะทำให้เราเป็นผู้คิดดี ปฏิบัติดี และได้รับผลแห่งกรรมนัน…การคิดแบบโยนิสมสิการคือวิธีคิดตามเหตูและผลคิดถูกเหตุและผล

 10. นาย อัคเดช คำเรืองบุญ พูดว่า:

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องลักษณะประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา
  หลักประชาธิปไตยในการที่พระพุทธเจ้าทรงมอบความเป็นใหญ่แก่สงฆ์
  คือ ส่วนมากเป็นเรื่องสังฆกรรม คือ การประชุมกันทำกิจสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จ 5ประการคือ
  1 จำนวนสงฆ์อย่างตำ่ที่เข้าประชุมมี 5 ประเภท คือ
  1.1 ภิกษุ 4 รูปเข้าประชุม เรียกว่า สงฆ์จตุวรรค
  1.2 ภิกษุ 5 รูปเข้าประชุม เรียกว่า สงฆ์ปัญจวรรค
  1.3 ภิกษุ 10 รูปเข้าประชุม เรียกว่า สงฆ์ทสวรรค
  1.4 ภิกษุ 20 รูปเข้าประชุม เรียกว่า สงฆ์วีสตีวรรค
  1.5 ภิกษุว่า 20 รูปเข้าประชุม เรียกว่า สงฆ์อตีเรกวีสตีวรรค
  2สถานที่สงฆ์ประชุมเรียกว่า สีมา คือ เขตแดน หรือพื้นดิน
  3 การประกาศเรื่องที่ประชุม ผู้ประกาศมีเพียงรูปเดียวหรือ 2 รูป
  4 สิทธิสงฆ์ที่เข้าประชุม จะต้องทำความเข้าใจจนกส่าจะเห็นชอบด้วย
  5 มติที่ประชุม การทำสังฆกรรมทั้งหมด ที่ประชุมต้องเป็นเอกฉันท์
  ลักษณะอื่นๆ ที่แสดงถึงความเป็นประชาธิปไตยในพระพุทธศาสนา
  1 พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิษุด้วนภาษาใดๆก็ได้
  2 พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สงฆ์ปฏิบัติตามกฏหมายของประเทศที่ตนอาศัยอยู่
  3 ก่อนปรินิพาน ทรงอนุญาตว่าถ้าสงฆ์จะเลิกศิลเล็กน้อยก็ได้

  นาย อัคเดช คำเรืองบุญ เลขที่ 5 ม. 6/3

 11. นางสาวสุจิณณา สิหหะ ชั้น 6/3 เลขที่ 17 พูดว่า:

  หน่วยการเรียนที่ 17 ประวัติศาสดาของศาสนาอื่นๆ
  ศาสนาคริสต์
  เกิดขึ้นในดินแดนปาเลสไตน์ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และเผยแผ่อย่างรุ่งโรจน์ในโลกตะวันตก พระสันตะปาปาได้รับการยกย่องให้เป็นราชาแห่งราชาทั่งหลาย มีอำนาจเต็มที่ในการกำหนดบทบาทวิถีชีวิต ประวัติศาสดาของศาสนาคริสต์ มีผู้ก่อตั้ง คือ พระจีซัส ไครสต์ หรือที่เรียกกันว่า พระเยซูคริสต์
  ศาสนาอิสลาม
  เป็นศาสนาสำคัญอีกศาสนาหนึ่งของโลก ศาสนาอิสลามได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งสันติ ประวัติศาสดาของศาสนาอิสลาม คือ ท่านมูฮัมหมัด มุสเรียก มูฮัมหมัด ว่า นบี หรือ รอซูล คำว่า นบี หมายถึง ผู้ได้รับโอการและข้อบัญญัติต่างๆ จากอัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้า คำว่า รอซูล หมายถึง ผู้ทำหน้าที่นำบัญญัตินั้นออกเผยแผ่สู้บุคคลอื่น มูฮัมหมัดจึงเป็นทั้ง นบี(ศาสดา) และรอซูลท่านสุดท้าย

 12. นางสาวกนกวรรณ ริ้วแพร ชั้น 6/3 เลขที่13 พูดว่า:

  หน่วยการเรียนรู้ที่13 พระรัตนตรัย หลักธรรมในอริยสัจ4และพุทธศาสสุภาษิต
  พระรัตนตรัยหมายถึง แก้วหรือหรือสิ่งมีค่าอันประเสริฐ3ประการคือ พระรัตนตรัยได้แก่ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และมีหลักธรรมอันเป็นความจริงที่พระพทธเจ้าทรงค้นพบ แล้วนำมาเผยแผ่แก่บุคคลท้่วไป เรียกว่าอริยสัจ4ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ช่วยทำให้มนุษย์ผันจากความทุกข์ รวมทั้งพุทธศาสนาสุภาษิตเตือนใจ
  สำหรับการดำเนินชีวิตให้มนุษญ์ได้ศึกษาและนำมาปฎิบัติเพื่อให้ชีวตมีความสุขอย่างจริง

 13. นางสาวนฤมล พ่วงสนธิ์ ชั้น 6/3 เลขที่14 พูดว่า:

  หน่วยการเรียนรู้ที่14ประวัติสาวกสาวิกาศาสนิกชนตัวอย่าง
  พระอัสสชิเป็นบุตรพรามแห่งกรุงกระบินระพัตท่านเป็นหนึ่งในวันจวคีทั้ง ๕พระอนุรุนธะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอมิโตฐนะเป็นบุตรพระอนูชาของพระเจ้าสุดโททนะผู้ครองเมืองกะบินรพัตพระอานนเป็นพระราชโอรสของพระสุโกฐณะผู้เป็นกนิฐาของพระเจ้าสุโทฐะณะพระองค์คุรีมานเป็นบุตรของอาจารย์ปุโรฮิตของพระเจ้าเกษมพระนาคเสนเป็นบุตรพรามที่ชื่อว่าโสณุตตระพระกีสาโคตรมีเสรีกำเนิดในสกุลคนยากจนในกรุงสาวัดถีพระปฏาจาราเถรีเป็นธิดาเศรษฐีชาวเมืองสาวัตถี

 14. นายอนุวัฒน์ บุญตา ม.6/3 เลขที่12 พูดว่า:

  หน่วนการเรียนรู้ที่12เรื่องความสำคัญของพระพุทธสาสนาเกี่ยงกับการศึกษาที่สัมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ
  ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สัมบูรณ์
  1.มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการศึกษา มี2หลักคือ
  -มนุย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึก
  -มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้
  2.หลักธรรมของพระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สัมบูรณ์มี2กลุ่มคือ
  -หลักธรรมที่เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาปัญหา
  -หลักพุทธธรรมเชิงปฎิบัตอการ
  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการเมือง
  ซึ่งการจะอยู่รวมกันอย่างสันติสุขมัหลักควรถือหลักอธิปไตยมี3ประการดั้งนี้
  1.อัตตาธิปไตย คือ ความถือตนเป็นใหญ่
  2.โลกาธิปไตย คือ ความถือโลกเป็นใหญ่
  3.ธัมมาธิปไตย คือ ความถือธรรมเป็นใหญ่
  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับสันติภาพ
  การอยู่รวมกันอย่างสันติสุข เพื่อให้เกิดสันติภาพควรถือ หลักสาราณียธรรม สังคหวัตถุ4 พรหมวิหาร4 ทศพิศราชธรรม จักวรรดิวัตร ราชสังคหวัตถุ4

 15. นายปโชค ก้านคำ ม.6/3 เลขที่9 พูดว่า:

  หน่วยการเรียนรู้ที่23 การปฎิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี
  ในการทำงานร่วมกันนั้น หากนายจ้างและลูกจ้างพยายามปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้องสมบูรณ์ มีควมรับผิดชอบ รู้จักเกื้อกูล เกื้อหนุนซึ้งกันและกันแล้วนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตาม ย่อมส่งผลให้การงานประสบความสำเร็จ
  การปฏิสันถาร เป็นมารยาทอันดีงานของชาวพุทธ และเป็นวิธีการปฏิบัติตนที่สำคัญประการหนึ่ง การกล่าวต้อนรับมี ๒ วิธี คือ
  ๑. อามิสปฏิสันถา ๒. ธัมมปฏิสันถาร
  อุบาสก อุบาสิกา ที่ดีควรยึดหลัก “อุบาสกธรรม” คือ หมั่นไปวัด หมั่นฟังธรรม รักษาศีล เลื่อมใสพระภิกษุสงฆ์ ตั้งจิตให้เป็นกุศล ทำบุญ ทำนุบำรุงศาสนา
  การบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว เกื้อกูลสงเคราห์กันและผลิตสมาชิกที่มีคุณภาพสู่สังคม ต่อชุมชน มีอยู่ ๔ ประการ คือ ๑.ทาน ๒.ปิยวาจา ๓.อัตถจริยา ๔.สมานัตตตา ต่อประเทศชาติ การเป็นพลเมืองที่ดี ทำตามกฎหมายบ้านเมือง และต่อโลก คือ ช่วยกันทำหให้โลกมีสันติภาพ ยอมรับความแตกต่าง โดยทั้งหมดนั้ยึดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางปฏิบัติ

 16. นายธารา พานทอง ม6/3 เลขที่ 7 พูดว่า:

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 7
  เรื่อง หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์
  หลักของวิทยาศาสตร์ จะพูดถึงความเป็นจริงที่พิสูตร์ได้วิทยาสตร์เชื่อว่าความจริงที่รับรู้ได้โดยประสาทสัมผัสเช่น ตา จมูก หู และร่างกาย วิทยาสตร์ไม่ยอมรับในนามธรรม เช่นความดีความชั่ววิทยาศาสตร์มุ่งแสวงหาแต่ความสุขทางกาย
  หลักของพระพุทธศาสนา เชื่อว่า นอกจากวัตถุแล้วยังมีความจริงเช่น จิตความดี ความชั่ว กรรม บุญ

 17. นายธารา พานทอง ม6/3 เลขที่ 7 พูดว่า:

  หน่วยการเรียนรู้ที่ 7เรื่อง หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์

  หลักของวิทยาศาสตร์ จะพูดถึงความเป็นจริงที่พิสูตร์ได้วิทยาสตร์เชื่อว่าความจริงที่รับรู้ได้โดยประสาทสัมผัสเช่น ตา จมูก หู และร่างกาย วิทยาสตร์ไม่ยอมรับในนามธรรม เช่นความดีความชั่ววิทยาศาสตร์มุ่งแสวงหาแต่ความสุขทางกาย
  หลักของพระพุทธศาสนา เชื่อว่า นอกจากวัตถุแล้วยังมีความจริงเช่น จิตความดี ความชั่ว กรรม บุญ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s