14 responses »

 1. นาย กษิดิศ สารีคำ ชั้น ม.6/2 เลขที่ 4 พูดว่า:

  บทที่ 24 เรื่อง พิธีถวายสังฆทานเเละพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน
  ทานที่จะถวายเป็นสังฆทานต้องมีภัตตาหารเป็นหลัก นอกนั้นจะมีของใช้จำเป็นอื่นๆอีกตามสมควรก็ได้ มีระเบียบพิธี ดังนี้
  1. จัดเตรียมภัตรตาหารใส่ภาชนะให้เรียบร้อย จะถวายกี่รูปก็ได้ เเล้วจะศรัทธา การถวายมี 2 วิธีคือ ถวายพระรูปที่ออกบิณฑบาตในตอนเช้า หรือนำไปถวายที่วัดก็ได้
  2. สถานที่ถวายสังฆทาน ถ้าป็นบ้านควรจัดห้องให้เหมาะสม
  3. ในขณะกล่าวคำถวายให้ประนมมือ พอกล่าวคำถวายจบให้รับ สาธุพร้อมกันเเล้วประเคนภัตรตาหารเเละของบริวารเเก่พระสงฆ์
  4. ขณะพระสงฆ์ว่า ยถา…… ให้กรวดน้ำ เเล้วประนมมือรับพรต่อไปจนจบเป็นอันจบพิธี

 2. เรื่อง คุณค่าเเละความสำคัญของการสังคายนาพระไตรปิฏก บทที่ 15
  พระไตรปิฏกเป็นคำภีร์ทางศาสนาที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ประกอบด้วยพระวินัยปิฏิก พระสุตตันตปิฏก เเละพระอภิธรรมปิฏก การสังคายนาพระไตรปิฏก หมายถึงการตรวจสอบชำระพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ซึ่งทำให้พระธรรมได้รับการตรวจสอบเเละสืบทอดต่อไปอย่างถูกต้อง เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไป

 3. บทที่ 17 เรื่อง ประวัติศาสนาซิกส์ – พราหมณ์ ฮินดู
  ศาสนาพราหมณ์เผยเเพร่ในดินเเดนสุวรรณภูมิก่อศาสนาพุทธที่เข้ามาสู่ประเทศไทยก่อนการตั้งสุโขทัย ทั้ง 2 ศาสนาผสมกรมกลืนกันโดยมีบทบาททั้งทางประเพณี พิธีกรรม เเละวิถีชีวิตของไทยมาตั้งเเต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 4. เรื่อง คุณค่าเเละความสำคัญของการสังคายนาพระไตรปิฏก บทที่ 15
  พระไตรปิฏกเป็นคำภีร์ทางศาสนาที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ประกอบด้วยพระวินัยปิฏิก พระสุตตันตปิฏก เเละพระอภิธรรมปิฏก การสังคายนาพระไตรปิฏก หมายถึงการตรวจสอบชำระพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ซึ่งทำให้พระธรรมได้รับการตรวจสอบเเละสืบทอดต่อไปอย่างถูกต้อง เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไป

 5. ศาสนพิธีต่าง ๆ ช่วยทำให้ความศรัทธาต่อพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนมีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
  เป็นสิ่งตอกย้ำใจให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้อย่างดีเยี่ยมจึงเป็นระเบียบแบบแผนอันดีงามที่ควรรักษา
  ไว้คู่กับพระพุทธศาสนาตลอดไป ในพระพุทธศาสนาแบ่งศาสนาพิธีออกเป็น ๔ หมวดใหญ่ ๆ ดังนี้
  ๑. กุศลพิธี เป็นพิธีที่เกี่ยวเนื่องกับการอบรมความดีงามทางพระพุทธศาสนา เช่น การรักษาศีล เป็นต้น
  ๒. บุญพิธี เป็นพิธีทำบุญเนื่องด้วยประเพณีการดำเนินชีวิตของคนทั่วไป มีบุญมงคลและอวมงคล เช่น
  บุญขึ้นบ้านใหม่ บุญหน้าศพ เป็นต้น
  ๓. ทานพิธี เป็นพิธีถวายทานต่างๆ เช่น ถวายสังฆทาน เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เป็นต้น
  ๔. ปกิณกะพิธี เป็นพิธีเบ็ดเตล็ด ได้แก่การอาราธนาศีล การประเคนของพระ เป็นต้น

 6. นายอานุภาพ ทวีคูณ พูดว่า:

  บทที่ 24 เรื่อง พิธีทอดกฐิน และ พิธีปวารณา
  พิธีทอดกฐิน เป็นงานบุญที่มีปีละครั้ง ท่านจึงจัดเป็นกาลทาน แปลว่า “ถวายตามกาลสมัย” ประชาชนชาวไทยจัดพิธีนี้อย่างสนุกสนาน คำว่า กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง คือกรอบไม้ชนิดหนึ่งสำหรับขึงผ้าให้ตึง สะดวกแก่การเย็บ การทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ใคร่จะทอดกฐิน ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้ จะทอดก่อนหรือทอดหลังกำหนดนี้ ก็ไม่เป็นการทอดกฐิน
  พิธีปวารณา เป็นพิธีที่พระสงฆ์ปฏิบัติตามวินัยสงฆ์ คือ พระภิกษุจำพรรษาจนครบ 3 เดือนแล้ว พระภิกษุต้องทำพิธีกล่าวตักเตือนซึ่งกันและกัน พิธีปวารณามี 3 วัน คือ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 (บัณณรสี) วันแรม 14 ค่ำ เดือน 11 (จาตุททสี) และวันสามัคตี

 7. นายอานนท์ ศรีแก้วนิตย์ ชั้นม.6/2 เลขที่1 พูดว่า:

  หน่วยการเรียนรู้ที่26 เรื่ิงวันอัฏฐมีบูชา
  วันอัฏฐมีบูชาคือ วันแรมขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งคืเป็นวันที่ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้า
  หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันอัฏฐมีบูชา
  1.หลักไตรลักษณ์หมายถึงลักษณะสามัญ3ประการหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสามัลักษณะ
  2.สุจริต3หมายถึงความประพฤติดีประพฤติชอบ แสดงออกได้สามทางคือ ทางกาย,ทางวาจา,ทางใจ
  3.เบญจศีลเบญจธรรมมีข้อปฏิบัติอยู่5ประการคือ 3.1 เว้นการฆ่าสัตว์ 3.2 เว้นการลักทรัพย์ 3.3 เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 3.4 เว้นการพูดเท็จ 3.5 เว้นการดื่มสุราของมึนเมา

 8. นาย ตามตะวัน ไตรธรรม ' นางสาว วีรวรรณ พลอยชู พูดว่า:

  เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับการศึกษาที่สมบูรณ์ การเมืองและสันติภาพ บทที่ 12
  1.ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์
  พระธรรมปิฎกกล่าวถึงการศึกษาว่ามนุษย์จะเป็นทั้งตัวการพัฒนาและเครื่องมือพัฒนาคือมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการศึกษาและมีหลักธรรมพื้นฐานของพระพุทธศาสนากับการศึกษาที่สมบูรณ์
  2. ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับการเมือง
  มนุษย์ไม่อาจอยู่โดดเดี่ยวตามลำพัง จำเป็นต้องรวมกันอยู่เป็นสังคม เป็นกลุ่มก้อน ดังนั้นจำเป็นต้องจัดระบบในการอยู่ร่วมกัน โดยจะต้องมีฝ่ายปกครอง และอยู่ภายใต้การปกครอง ซึ่งไม่ว่าการปกครองจะเป็นลักษณะใดก็ตามถือว่าเป็น “การเมือง” การเมืองจึงเป็นเรื่องของการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองจะผูกมัดสมาชิกทั้งหมดในสังคม
  3. ความสำคัญของพระพุทธศาสนากับสันติภาพ
  ในกระบวนการนักคิดของโลกศาสนา พุทธศาสนาได้รับการยกย่องจากทั่วโลกว่า เป็นศาสนาแห่งสันติภาพอย่างแท้จริง เพราะไม่ปรากฏว่ามีสงครามเกิดขึ้นในนามของศาสนา หรือเผยแผ่ศาสนาโดยการบังคับผู้คนให้นับถือ ให้เสรีภาพในการพิจารณา ให้มีปัญญากำกับการศรัทธา

  • นายอุกฤษฏ์ รักษ์พุก ชั้น ม.6/2 เลขที่3 ตัวเล็กเรียบร้อยผู้น้อยน่ารัก พูดว่า:

   ยาวมากคับท่าน 17 บรรทัดเร ผมแค่ 14 เอง T^T

 9. นายอานุภาพ ทวีคูณ พูดว่า:

  บทที่ 24 เรื่อง พิธีทอดกฐิน และ พิธีปวารณา
  พิธีทอดกฐิน เป็นงานบุญที่มีปีละครั้ง ท่านจึงจัดเป็นกาลทาน แปลว่า “ถวายตามกาลสมัย” ประชาชนชาวไทยจัดพิธีนี้อย่างสนุกสนาน คำว่า กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง คือกรอบไม้ชนิดหนึ่งสำหรับขึงผ้าให้ตึง สะดวกแก่การเย็บ การทอดกฐินเป็นกาลทาน ตามพระวินัยกำหนดกาลไว้ คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ผู้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ใคร่จะทอดกฐิน ก็ให้ทอดได้ในระหว่างระยะเวลานี้ จะทอดก่อนหรือทอดหลังกำหนดนี้ ก็ไม่เป็นการทอดกฐิน
  พิธีปวารณา เป็นพิธีที่พระสงฆ์ปฏิบัติตามวินัยสงฆ์ คือ พระภิกษุจำพรรษาจนครบ 3 เดือนแล้ว พระภิกษุต้องทำพิธีกล่าวตักเตือนซึ่งกันและกัน พิธีปวารณามี 3 วัน คือ วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 (บัณณรสี) วันแรม 14 ค่ำ เดือน 11 (จาตุททสี) และวันสามัคตี

 10. นายอุกฤษฏ์ รักษ์พุก ชั้น ม.6/2 เลขที่3 ตัวเล็กเรียบร้อยผู้น้อยน่ารัก พูดว่า:

  บทที่ 24 เรื่อง พีธีเวียนเทียน
  พิธีเวียนเทียน ในวันสำคัญทางพระพุธศาสนามี4วันได้แก่ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันอัฏฐมีบูชา
  – เมื่อถึงเวลากำหนด ให้พุทธศาสนิกชนนำดอกไม้ธูปเทียนมาประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถ
  – ประธานสงฆ์จุดเทียนและธูป ทั้งหมดจุดเทียนและธูปของตนตาม
  – ประธานสงฆ์กล่าวนำว่า นโม.. พร้อมกัน3จบ กล่าวนำคำถวายดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
  – ประธานสงฆ์เดินนำแถวไปทางขวามือของ สถานที่ที่เดินเวียน
  – ระหว่างเดินรอบที่หนึ่ง ให้ระลึกถึงพระพุทธคุณโดยนัยบทว่า อิติปิโส ภควา..รอบที่สอง ให้ระลึกถึงพระธรรมคุณโดยนัยบทว่า สวากขาโต ภควตา ธัมโม..รอบที่สาม ให้ระลึกถึงพระสังฆคุณโดยนัยบท สุปฏิปันโน ภควโต สาวกสังโฆ …
  – เมื่อครบ 3 รอบแล้วนำดอกไม้ธูปเทียนไปปักบูชาตามที่ที่เตรียมไว้ แล้วเข้าไปประชุมพร้อมกันในพระอุโบสถ วิหาร หรือศาลาการเปรียญ แล้วแต่ที่วัดจะกำหนด

 11. นางสาว จุฑามาศ ปิ่นแก้ว ม.6/2 เลขที่ 14 พูดว่า:

  บทที่่15-เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการเผยแพร่พระไตรปิฎกเข้าสู่ไทยในยุคแรก
  สรุป แบ่งออกเป็น4ยุคคือ 1.ยุคเถรวาท 2.ยุคมหายาน 3.เถรวาทแบบพุกาม 4.เถรวาทแบบลังกาวงค์
  เรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการเผยแพร่พระไตรปิฎกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
  -สมัยสุโขทัยได้มีการทำนุบำรุงพระสงข์และส่งเสริมการเขียนพระไตรปิฎก -สมัยอยุธยาพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงค์มีความเจริญในยุคนี้ -สมัยกรุงธนบุรีพระเจ้าตากทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนา -สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ร.1ทรงตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ร.2อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากศรีลังกามา ร.3รวบรวมพระไตรปิฎกแล้วเปรียนเทียบ ร.4ส่งเสริมวินัยของสงข์ ร.5บริจาคทรัพย์พิมพ์ไตรปิฎกฉบับบาลีเป็นไทย 1000ชุด ร.6ส่งเสริมพุทธศาสนิกสนใจในพระพุทธศาสนา ร.7บริจาคทรัพย์พิมพ์ไตรปิฎกฉบับบาลีเป็นไทย 1500ชุด ร.8แยกแปรพระไตรปิฎก ร.9ทรงแต่งหนังสืออิงธรรมะเรื่องพระมหาชนก

 12. น.ส.สุชาดา ผอบแก้ว พูดว่า:

  บทที่17 ประวัติศาสดาของศาสนาอื่น
  ศาสนาคริสต์-อิสลาม
  คริสต์
  ศาสดาผู้ก่อตั้งก็คือพระจีซัส ไครสต์ หรือที่เรียกกันว่า พระเยซูคริสต์ ประสูติเมื่อวันที่25 ธันวาคม พ.ศ.543 (ค.ศ.1) .ในเมืองนาซาเร็ธ แคว้นกาลิลี เป็นบุตรของนายโยเซฟและนางมาเรีย หรือรู้จักในชื่อเยซูแห่งนาซาเร็ธ เป็นชาวยิว ชาวคริสต์ถือว่าพระองค์เป็นพระผุ้ช่วยให้รอด เป้นพระบุตรของพระผู้เป้นเจ้า เป้นพระเจ้าและเป็นหนึ่งในตรีเอกานุภาพ
  อิสลาม
  ศาสดาคือท่านมูฮัมมัด ค.ศ.570-ค.ศ.632 มุสลิมเรียกท่านมูฮัมมัดว่า นบี หรือรอซูล คำว่านบีหมายถึงผู้ที่ได้รับโองการหรือข้อบัญญัติต่างต่าง จากอัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้า คำว่า รอซูลหมายถึงผูที่ทำหน้าที่บัญญัตินั้นออกเผยแผ่สู่บุคคลอื่นๆ มูฮัมมัด จึงเป็นทั้งนบีและรอซูลท่านสุดท้าย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s