คำชี้้แจง นักเรียนสามารถดาว์นโหลดเอกสารการเรียนได้

                          คลิกที่นี่   
        ………………………………………………


ผลการเรียนทึ่คาดหวัง  ระดับ ม.4

 สาระหน้าที่พลเมือง
 1. รัฐเดี่ยว -รัฐรวม
           –  บอกความหมาย   องค์ประกอบและประเภทของรัฐได้
           –  เปรียบเทียบหน้าที่  และการบริหารงานของรัฐได้
2. การปกครองระบอบประชาธิปไตย  และเผด็จการ
          –  ความเป็นมา   ความหมาย  และรูปแบบของระบอบประชาธิปไตย และระบอบเผด็จการ
          –  บอกลักษณะสำคัญ  แยกประเภทของระบอบประชาธิปไตย และระบอบเผด็จการ
          –  เปรียบเทียบข้อดี  ข้อเสีย ของระบอบประชาธิปไตย – ระบอบเผด็จการ
3. การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
           –  รูปแบบของรัฐ  ประมุขของรัฐ  และอำนาจอธิปไตย
           –  พระราชสถานะ  พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย

สาระภูมิศาสตร์
4. การหาทิศ และการใช้เข็มทิศ
          – บอกวิธีการหาทิศตามธรรมชาติ และการหาทิศโดยอาศัยเข็มทิศซิลวาได้
          – บอกองค์ประกอบของเข็มทิศซิลวาและนำเข็มทิศซิลวาไปใช้ในการสำรวจได้
          กิจกรรมกลุ่มสำรวจ กับเกมการหาทิศโดยใช้เข็มทิศซิลวา
          – ศึกษาเกี่ยวกับเขตอากาศของโลก ตามแนวคิดของเคปเปิล และสร้างแผนที่เขตอากาศของโลกได้

5.เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
           –  ความหมาย  องค์ประกอบ ของเครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
           – ประเภทของเครื่องมือ และการศึกษาข้อมูลทางภูมิศาสตร์
           – การอ่าน  การแปลความหมาย ของเครื่องมือประเภทต่าง ๆ
           – เปรียบเทียบประโยชน์   การใช้งาน และข้อดี  ข้อเสียของสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
           – ปฎิสัมพันธ์เชิงภูมิศาสตร์ของโลก ทางธรณีภาค    อุทกภาค  บรรยากาศ และทรัพยากรธรรมชาติได้

สาระเศรษฐศาสตร์
6.อธิบายความแตกต่างของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นได้
7. บอกความสำคัญและประโยชน์ของเศรษฐ์ศาสตร์ได้
8. บอกความหมายและกระบวนการทางเศรษฐกิจได้
9.อธิบายแตกต่างของปัญหาทางเศรษฐกิจได้
10. เปรียบเทียบกลไกราคาที่เกี่ยวข้องกับอุปสงค์และอุปทานได้
11. สามารถแยกลักษณธและหลักการของเศรษฐศาสตร์ประเภทต่างๆได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s