โครงการ  Blog สวยด้วย Social Media ปี 2556

ม.5/1

นาย ประกอบกิจ กลั่นแตง http://prakobkit17.wordpress.com
นาย ลิขิต งามพิทักษ์กุล http://somsom160240.wordpress.com
นาย กฤตยชญ์ แสงทอง http://Krittayoch03.wordpress.com
นาย ไกรสิทธิ์ ทั่งทองคำ http://kraisit553.wordpress.com
นาย สุรศักดิ์ ทั่งทอง http://armthangthong40.wordpress.com
นาย เกรียงศักดิ์ หลักมั่น http://takakkak06.wordpress.com
นาย โชติพันธุ์ ทองสุข http://chotiphanthongsuk.wordpress.com
นาย ณัฐวุฒิ เครือทอง http://ballbannoy2.wordpress.com
นาย ภัทรดนัย จันเทวา http://warayuzajar02.wordpress.com
นาย วัฎจักร จันทะภักดี http://watthajak28.wordpress.com
นาย ธนพล กำเลิศทอง http://thanaphon3645.wordpress.com
นาย ศุภเนตร ชาญจิตร http://supanet13.wordpress.com
นาย กุลโรจน์ สังข์ยิ้มพันธุ์ http://nut2nutyou.wordpress.com
นางสาว วรรณิศา หนุนบุญ http://wannisa15.wordpress.com
นางสาว พรนารายณ์ วรรณนุเสน http://pornnarai16.wordpress.com
นางสาว จีรวรรณ ล้อมวัง http://jeezii15110.wordpress.com
นางสาว ธัญวรัตน์ มงคลเฉลิม http://thanwarat254.wordpress.com
นางสาว น้ำฝน หิปิยะ http://nanamfon19.wordpress.com
นางสาว นุศรา ทองฟัก http://neayzaza27.wordpress.com
นางสาว นุสรา กลิ่นจำปา http://nooknussara21.wordpress.com
นางสาว ปานตะวัน มาตวังแสง http://jaeweaw22.wordpress.com
นางสาว วรัญญา พงษ์เกษม http://waranya23062539.wordpress.com
นางสาว สุทธินี กงรำ http://duttineek.wordpress.com
นางสาว กาญจนาพร แสงนวล http://peamsangnual.wordpress.com
นางสาว ณัฐชา ด้วงยา http://natchapat1120.wordpress.com
นางสาว นลินนุช สิงห์ลอ http://singlorpeariez.wordpress.com
นางสาว บงกชทิพ ไชยพล http://wowveya.wordpress.com
นางสาว ปารณัท เหลืองสนิท http://kimpool1122.wordpress.com
นางสาว ปิยะดา สาระเวก http://Piyada30.wordpress.com
นางสาว รุ่งนภา แย้มเรือง http://mintyaemruang.wordpress.com
นางสาว วราภรณ์ วิเชียรไชย http://naniiow1712.wordpress.com
นางสาว วีรอร คำชนแดน http://farfah14.wordpress.com
นางสาว ศิริพร ประคองทรัพย์ http://noporn220340.wordpress.com
นางสาว สุดารัตน์ งอนรถ http://faiisudarattg.wordpress.com
นางสาว อมรทิพย์ วิงประวัติ http://bowamorntip.wordpress.com
นางสาว อรพรรณ พานทอง http://nimmini9951.wordpress.com
นางสาว อารีญา กลั้วกระโทก http://areeya9056.wordpress.com
นางสาว พนิดา คุ้มป้อม http://samakkan9195.wordpress.com
นางสาว ดอกแก้ว ชอบใจกลาง http://kaewtopten10.wordpress.com

ม.5/2

นาย ปริญญา กสิบุตร์ http://saiparinyanaja.wordpress.com
นาย สวิตต์ ย้อมแผ่น http://sawit8568dotcom.wordpress.com
นาย เอกสิทธิ์ คำพงษ์ http://lovenoom1479.wordpress.com
นาย นันทฉัตร จันทรี http://nookniklovena.wordpress.com
นางสาว นิศารัตน์ ฉายยา http://minnytawny.wordpress.com
นางสาว บุญสิตา แคนทอง http://bunsitabowbeer671.wordpress.com
นางสาว ปิยรัตน์ ไม้ดง http://modpiyarat155.wordpress.com
นางสาว สุภาวดี เงาเป็ด http://kifkif1718.wordpress.com
นางสาว สุวนันท์ ปัดสวน http://suwanankob09.wordpress.com
นางสาว จุฑารัตน์ คำมา http://janeluxking.wordpress.com
นางสาว เพ็ญศิริ ศรีจันทร์ http://beebee0207.wordpress.com
นางสาว วิภาดา ตระกรุมวงค์ http://trakrumwong2540.wordpress.com
นางสาว อนงค์นาถ ศรีสุธรรม http://prawanongnat29.wordpress.com
นางสาว ณัฐธิดา ทับทอง http://nut8611.wordpress.com
นางสาว นันทวรรณ ตามประยูร http://tamprayun15.wordpress.com
นางสาว อำพร คงแสงชู http://jase16.wordpress.com
นางสาว อมรรัตน์ ศรุสุมานันท์ http://nattomblog.wordpress.com

ม.5/3

นาย จิรพงศ์ สงวนใจ http://dd15110.wordpress.com
นาย ปฏิภาณ ทับศฤงฆรา http://topbanmi15.wordpress.com
นาย รณกฤต มีมั่งคั่ง http://dravenshot.wordpress.com
นาย สุนทร ชิณหงษ์ http://hiphop15110.wordpress.com
นาย จิรายุ แก้วสาสุข http://cinima8560.wordpress.com
นาย สรัล แก้วม่วง http://nonvstangmo.wordpress.com
นาย กิตติธร ร้อยแก้ว http://kittiton555.wordpress.com
นาย สิทธิโชค ทับทอง http://parata15110.wordpress.com
นาย พิรัชชัย ช่างพลอย http://peeratchai199.wordpress.com
นาย รังสรรค์ บุญครอบ http://san92029202.wordpress.com
นาย อนุสรณ์ ทับทอง http://dreamam4.wordpress.com
นาย ดารณี สิมมา http://bbbyyy2556.wordpress.com
นางสาว รัชนีย์ กลิ่นคำหอม http://bog7720.wordpress.com
นางสาว กานต์มณี ผอบเพ็ชร์ http://kanmanee897.wordpress.com
นางสาว กาญจนา โคกลำพาน http://kanjana999.wordpress.com  
นางสาว กาญจนา ทั่งทองคำ http://maey2005.wordpress.com
นางสาว จันทิรา ทองพันธ์ http://aor1234567890.wordpress.com
นางสาว เจนจิรา ภาระพล http://janjan15110.wordpress.com
นางสาว นันทิยา สายทอง http://hsaithongk158.wordpress.com
นางสาว ปุณฑริก วงษ์ช่วย http://jaja1996ja1996.wordpress.com
นางสาว กองแก้ว อภิชาต http://kongkaewnune999.wordpress.com
นางสาว สิริวิมล โพธิลา http://siriwimol191.wordpress.com
นางสาว ชลธิชา ชื่นชอบ http://pgjaa2539.wordpress.com
นางสาว สุกัญญา กระดุมเงิน http://nui012140.wordpress.com
นาย โสภณวิชญ์ คำชนแดน http://sophonwit9383.wordpress.com

เพิ่มเติม

http://namfahttm1997.wordpress.com/
นางสาวฐิติมา เอี่ยมสมบูรณ์ เลขที่ 41 ม.6/1

http://pormast.wordpress.com/
นายปรเมศรื แซ่แจ๋ว เลขที่25 ม.6/3

 

13 responses »

 1. sophon10 พูดว่า:

  https://www.khunnewinfinite.wordpress.com/

  อาจารย์ครับผมแก้ไข themes แล้วครับ และเพิ่มงานภาคเรียนที่2แล้วครับ
  นาย โสภณ ศรีจันทร์ดี เลขที่10 ม.6/1

 2. นางสาวปิยะดา สาระเวก พูดว่า:

  http://piyada30.wordpress.com
  นางสาวปิยะดา สาระเวก เลขที่ 30 ได้ดำเนินการเเก้บล็อคเรียบร้อยเเล้วค่ะ

 3. นิรนาม พูดว่า:

  https://bowamorntip.wordpress.com/
  นางสาวอมรทิพย์ วิงประวัติ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 35
  ได้แก้บล็อกเรียนร้อยแล้วค่ะ

 4. peamkanjanaporn พูดว่า:

  https://peamsangnual.wordpress.com/
  นางสาวกาญจนาพร แสงนวล ชั้น ม.6/1 เลขที่ 25
  ได้แก้ไขบล็อกแล้วค่ะ

 5. krittayoch03 พูดว่า:

  อาจารย์ นายกฤตยชญ์ แสงทอง ชั้น ม.6/1 เลขที่ 3 แก้ไขบล็อกแล้วครับ

  https://krittayoch03.wordpress.co

 6. noporn22 พูดว่า:

  อาจารย์ น.ส.ศิริพร ประคองทรัพย์ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 33 ดำเนินการแก้ไขบล็อกแล้วค่ะ

 7. thanaphon12 พูดว่า:

  นาย ธนพล กำเลิศทอง ชั้น ม. 6/1 แก้ไขเสร็จแล้วครับ
  https://thanaphon3645.wordpress.com/

 8. kraisit553 พูดว่า:

  อาจารย์ครับ นาย ไกรสิทธิ์ ทั่งทองคำ เลขที่ 4 ม.6/1 แก้ไขบล็อคแล้วครับ
  https://kraisit553.wordpress.com/

 9. นิรนาม พูดว่า:

  นายภัทรดนัย จันเทวา ชั้น ม.6/1 เลขที่ 9 เเก้ไขเเล้วครับ
  https://warayuzajar02.wordpress.com/

ส่งความเห็นที่ นางสาวปิยะดา สาระเวก ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s