โครงการ Blog สวยด้วย Social Media

ม.5/1

1.นายวันเฉลิม จิตวิกลม วิวัฒนาการของพรรคการเมืองไทย (สังคมศึกษา)

http://fayolo.wordpress.com

2.นายยศสรัล สุ่มมาตย์ รวมโปรแกรมดาวน์โหลด (คอมพิวเเตอร์)

http://yossarun.wordpress.com

3.นายวีระพงษ์ สมัครการ เรียนรู้เรื่องเครื่องยนต์ (อุตสาหกรรมฯ)

http://smoll456.wordpress.com

4.นายศักดินันท์ บุญธรรม สร้างแอปพลิเคชั้น (คอมพิวเตอร์)

http://thaylad.wordpress.com

5.นายสาโรช ระดมพศ อารยธรรมจีน (สังคมศึกษา)

http://believe007.wordpress.com

6.นายอนุวัฒน์ ศรีประไชย อารยธรรมอียิปต์ (สังคมศึกษา)

http://assnuy555.wordpress.com

7.นายอภิสิทธิ์ ประสมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม (เศรษฐศาสตร์)

http://ballza2538.wordpress.com

8.นายอรุณรุ่ง โตตระกูล การชันสูตรพลิกศพ (วิทยาศาสตร์)

http://senter56.wordpress.com

9.นายอานนท์ สุวรรณวงษ์ การสร้างภาพยนต์จากอดีตสู่ปัจจุบัน  (สังคมศึกษา)

http://aadarklucifer.wordpress.com

10.นายอุดมศักดิ์ ทิพระคร ฝนหลาง (สังคมศึกษา)

http://monkey789.wordpress.com

11.นายจิรพงศ์ พรหมพงษ์ รวมแอปพลิเคชั่น (คอมพิวเตอร์)

http://jppp118.wordpress.com

12.นายฐิติศักดิ์ ประธานภรณ์กุล โครงการหลวงในพระราชดำริ

http://titisak.wordpress.com

13.นายอธิวัฒน์ สมานมิตร วิวัฒนาการของโทรศัพท์ (คอมพิวเตอร์)

http://ibanez111.wordpress.com

14.นายพีรพัฒน์ บานเย็น ตลาดหลักทรัพย์ (เศรษฐศาสตร์)

http://newclub1.wordpress.com

15.นายสุทธิพงศ์ พุึทธรักษา การส่งจรวด (สังคมศึกษา)

http://benzth05.wordpress.com

16.นางสาวชารินีย์ หวายมอย การสร้างGPS (คอมพิวเตอร์)

http://romantic02.wordpress.com

17.นางสาวเบญจวรรณ แก้วบุญเรือน แหล่งอารยธรรมของยุโรป  (สังคมศึกษา)

http://benbaby17.wordpress.com

18.นางสาวชลธิชา ทองมี การรถไฟ  (สังคมศึกษา)

http://noinainfinity.wordpress.com

19.นางสาวธีราพร ชื่อสัตย์ โทรทัศน์ (สัุงคมศึกษา)
http://suesat779.wordpress.com/

http://ning00059.​wordpress.​com

20.นางสาวชไมพร จันทรวิบูลย์ ธุรกิจMK (สังคมศึกษา)

http://zayelli.wordpress.com

21.นางสาวภรณ์ทิพย์ แซ่อื้อ มหาวิทยาลัยไทย(สังคมศึกษา)

http://inin2539.wordpress.com

22.นางสาวลักษณา บุญมี ยานอวกาศ (สังคมศึกษา)

http://laksanamook.wordpress.com

23.นางสาวอภิญญา บุญคุ้มครอง ศัลยกรรม(วิทยาศาสตร์)

http://noomuay.wordpress.com

24.นางสาวอภิญญา วิลัย ปิโตรเลียม(สังคมศึกษา)

http://apinyataf.wordpress.com

25.นางสาวอาภรณ์ บุญคุ้มครอง เครื่องบิน(สังคมศึกษา)

http://onemiew.wordpress.com

26.นางสาวกาญจนา อ่อนแป้น ลิฟท์และการชั่งน้ำหนัก (สังคมศึกษา)

http://kanchana8410.wordpress.com

27.นางสาวชลิตา โอภาสศิริ ช้างไทย-ช้างศึก (สังคมศึกษา)

http://samild55.wordpress.com

28.นางสาวน้ำฝน นาโสม กรมศุลกากร(สังคมศึกษา)

http://foncommon2555.wordpress.com

29.นางสาวเบญจวรรณ ระมั่งทอง หน่วยกู้ภัย(สังคมศึกษา)

http://yituinuy.wordpress.com

30.นางสาวรัชนีพร อ่อนชนะ สงครามโลก  (สังคมศึกษา)

http://ooylifeiseasy.wordpress.com

31.นางสาวสวรรยา เกียรติโกวิท อารยธรรมมองโกเลีย(สังคมศึกษา)

http://poppapza.wordpress.com

32.นางสาวอภิญญา โกษากุล การแพทย์ (วิทยาศาสตร์)

http://bowka33.wordpress.com

33.นางสาวเจนจิรา บุญเถื่อน โลจิสติกส์  (เศรษฐศาสตร์)

http://momomay39.wordpress.com

34.นางสาวนุจรีย์ สิงห์เกิด พรรคการเมืองไทย(สังคมศึกษา)

http://sainy94.wordpress.com

35.นางสาวบุศรา ทั่งทอง อาณาจักรโบราณของไทย (สังคมศึกษา)

http://koyfoon.wordpress.com

36.นางสาววิจิตรา ศรีสำราญ รถไฟฟ้า BTS (สังคมศึกษา)    ออก

http://nonook256.wordpress.com

37.นางสาวภัทราภรณ์ มีสม วิวัฒนาการแผ่นCD(คอมพิวเตอร์)

http://baifern01.wordpress.com

38.นางสาวรุ่งทิวา พิจิตอาจ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (สังคมศึกษา)

http://rung99852.wordpress.com

ม.5/2

1.นายวรกานต์ เมืองคำ  กระบวนพยุหยาตราทางชลมารด
http://ooxwoarakan.wordpress.com

2.นายไชยวัฒน์ สุวรรณธาดา ภูเขาไฟ

https://chaiwat080227.wordpress.com

3.นายกิตติทัต กลิ่นส่ง แผ่นดินไหว

http://kititat05.wordpress.com

4.นายกิตติศักดิ์ พ่วงสนธิ์ กระดาษ

http://drafkittisak.wordpress.com/

5.นายช่อเพ็ชร แสงจำรูญ เหรียญกษาปณ์

https://chorpech.wordpress.com

6.นายประพันธ์ ปาสี อัญมณี

http://oomcasnova.wordpress.com

7.นายสันติภาพ พานทอง มวยไทย

http://flukesanpan.wordpress.com/

8.นายสันติภาพ สุวรรณพงศ์ กีฬาโอลิมปิก

http://kitzabanmi.wordpress.com

9.นายชาญณรงค์ พันวิชัย กล้องถ่ายรูป

http://aofbig123.wordpress.com

10.นายกันตภณ สุริยะกำพล ธนาคารแห่งประเทศไทย

https://jaftbabybad.wordpress.com

11.นางสาวชัญญานุช มูลธาธรรม การสื่อสาร

http://chanyanuch.wordpress.com

12.นางสาวนิพาดา สิวินทา นกนางแอ่น

https://panipada.wordpress.com

13.นางสาวบุญฑริกา ประจิตร นางงามจักรวาล

https://farandfern8270.wordpress.com

14.นางสาวพัทธวรรณ มงคลเฉลิม กาแฟ

https://nootoont1234.wordpress.com

15.นางสาวจารุณี ศรีจันทร์ดี ช๊อคโกแลต

https://kamjarunee.wordpress.com

16.นางสาวภัทรวรรณ วะหะโร ชุดไทยต่างสมัย

http://namfon181238.wordpress.com

17.นางสาวกัณฐิกา แสงเพชร์ แร่ธาตุ (ธรรมชาติมหัศจรรย์)

http://sangpech15.wordpress.com

18.นางสาวพิจิตรา กรอบมุข หุ่นยนต์

http://phichitra999.wordpress.com

ม.5/3

1.นายชัยณรงค์   หารสาร   ปฎิทิน

http://tupiyabut.wordpress.com

2.นายพิเชษฐ์  เขียวต่าย   การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าhttp://piched1994.wordpress.com

3.นายภาณุพงศ์   อุดมพืช   การจราจร

http://panupong8258.wordpress.com/

4.นายสราวุธ   หลวงสิทธิ์    มีดอรัญญิก

http://sarawutzaza1995.wordpress.com

5.นายอมร   หอมจันทร์     นิทานอาเซียน

http://monpiyabut.wordpress.com

6.นายธาราทิพย์    ปราบประจิตร์    กระทรวงสำคัญ

http://phing2906.wordpress.com
http://taratipasa.wordpress.com/

7.นายอภิสิทธิ์    ทองรอด   เขื่อนสำคัญในประเทศไทย

http://teay2556.wordpress.com

8.นายพิชัย    เขียวต่าย        เรือใบ

http://pichai1995.wordpress.com/

9.นายณัฐพล ศรีสวย ชีวิตในขั้วโลก

http://nuttapon9019.wordpress.com

10.นายเริงณรงค์ บรรจงเก็บ โสมสมุนไพรก้องโลก

http://narongpiyabut.wordpress.com

11.นายธรรมนูญ คงศิลา ใบตอง

http://thmanoon1995.wordpress.com/

12.นางสาวปุ๊ก ศิริทรัพย์ อาณาจักรภูฎาน

http://puktiffany.wordpress.com

13.นางสาวขวัญภิรมย์ นนทะวงษ์ วิทยุกระจายเสียง
http://aommei123.wordpress.com

14.นางสาวธันยพร มะเริงสิทธิ์ วันเด็ก

http://seewtty.wordpress.com/

15.นางสาวพรพรรณ์ มุนนี พันธุ์ข้าวไทย
http://booouj.wordpress.com

16.นางสาววิชุดา สอนศรี ผีเสื้อ

http://wichuda2905.wordpress.com/

17.นางสาวสุกัญญา คำเรืองบุญ สามล้อแห่งสยาม

http://sukanya25nipun.wordpress.com

18.นางสาวแพรวนภา จันทร์งาม การแข่งรถ

http://praewnapa090.wordpress.com/

19.นางสาวอาทิมา ยาบุญ หนังสือพิมพ์

http://temkatoza.wordpress.com

20.นางสาวดมิสา ฉลาดทำ ยาสีฟัน

http://damisa1111.wordpress.com/

21.นางสาวกาญจนา ชุ่มใจ นักข่าว

http://kankanjai090.wordpress.com/

22.นางสาวน้ำทิพย์ ชุบทอง ขาเทียม

http://thip25382541.wordpress.com/

23.นางสาวประวีณา พิกุลสด ไดโนเสาโลกล้านปี
http://phing2538.wordpress.com
http://phing2906.wordpress.com/

24.นางสาวปรีดาภรณ์ แก้วสาริกา วิวัฒนาการของแฟชั่น

http://pridaporn18.wordpress.com

ม.5/4

1.นายภาคภูมิ จันทบาล เฟอร์นิเจอร์
http://poombkp.wordpress.com

2.นายพันธวัช หาลี เซรุ่ม
http://pantawad.wordpress.com

3.นายปฏิพล พรมพรึกษ์ ใต้มหาสมุทร
http://slaperkings.wordpress.com

4.นายพรหมมาตร์ ศรีวิสุทธิ์ มายากล
http://prommartsimsimi.wordpress.com

5.นายฉกรรจ์ พันธ์วิชัย บุคคลสำคัญของโลก
http://gunandgungn1.wordpress.com

6.นายจักรกฤษณ์ เหลืองอร่าม รอยสัก
http://draftza2538.wordpress.com

7.นายจักริน ขลิบทอง ลายผ้าบาติก
http://jakarin1995klipthong.wordpress.com

8.นายณรงค์ศักดิ์ สุวนา หนังตลุง

http://dog15110.wordpress.com

9.นายณัฐภัทร พางาม ละครทีวี

http://aofzaa.wordpress.com

10.นายสุทิน จิตถวิล วัดไทยในต่างแดน

http://sutinaem.wordpress.com/

11.นายอัครพล จูมทอง ลายผ้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

http://mamaaump.wordpress.com

12.นางสาวปภาวดี มีพร้อม รวมเทคนิคทางคอมพิวเตอร์

http://nat06022539.wordpress.com

13.นางสาวปิยะนุช มีเหว่าพันธ์   Welcome To Thailand

http://chaisupar3.wordpress.com

14.นางสาวพรลภัส กองเงิน   นางในวรรณคดี

http://cookporn30.wordpress.com

15.นางสาวนาฏยา ทองสา สัตว์โลกผู้น่ารัก

http://can368269.wordpress.com

16.นางสาวปวันนา  มณี   สามเหลี่ยมเมอร์บิวด้า

http://kitttyou1502.wordpress.com

17.นางสาวเสาวลักษณ์ วงษ์ทน    นิวเคลียส

http://aobsom007.wordpress.com

18.นางสาวอารีรัตน์ งามผล   ศิลปินแห่งชาติ

http://popsom555.wordpress.com

19.นางสาวนันทกานต์ มั่นคง ตุ๊กตาทั่วโลก

http://june4556.wordpress.com

20.นางสาวสร้อยทิพย์ ปะวารี เรือดำน้ำ

http://soi1722.wordpress.com

21.นางสาวสุจิตรา นิยมจิตร์ นักบิน

http://noomeen088.wordpress.com

22.นางสาวอภิญญา นนทะวงษ์ พันธุ์กรรม

http://ood4556.wordpress.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s