โครงการ  Blog สวยด้วย Social Media

ม.5/1

1.นายปฤฐฎา             ไม้ดง       WTO (สังคมศึกษา)
https://autoelotic.wordpress.com
2.นายประเสริฐศักดิ์   คำสอน    เกมทางคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์)
http://koethehero.wordpress.com
3.นายวัฒนา               โมทิพ    วันสงกรานต์ (สังคมศึกษา)
http://watthana500.wordpress.com

4.นายคณิศร               เรียนชอบ      สัตว์สงวน  (วิทยาศาสตร์)
http://uspedia.wordpress.com
5.นายกานต์                ห้าวแสงสว่างกุล   OPEC  (สังคมศึกษา)
http://kanmonkeyking.wordpress.com
6.นายจิรภัทร              นาคกุญชร    ฟุตบอลโลก (สุขศึกษาและพลศึกษา)
http://razzgame.wordpress.com
7.นายฉัตรชัย             พลายชุมพล   ดนตรีสากล (ศิลปศึกษา)
http://lumton17.wordpress.com
8.นายธนากร              น้ำเงิน     อาเชียน  (สังคมศึกษา)
http://thanakorn2010.wordpress.com
9.นาย ศิลาวุฒิ            เนินทอง       การ์ตูน  (ศิลปศึกษา)
http://kingdoom002.wordpress.com
10.นาย อนุวัตร           พานทอง   วิวัฒนาการทางทหาร (สังคมศึกษา)
 http://mitaryevo.wordpress.com
11.นาย ณัฐวุฒิ           วงษ์การค้า    ศาสนาของโลก
http://jjnatthawut.wordpress.com
12.นาย บุญภเรศ        พาละพล     ไก่ชน  (การงานอาชีพฯ)
http://taomaolao.wordpress.com
13.นายราชภัฏ            แสงเดือน       ช่างสิบหมู่ (การงานอาชีพฯ)
http://10technician.wordpress.com
14.นายวรวิทย์             ศรีสุวรรณ์      ดาวเทียม (วิทยาศาสตร์)
http://hakbirdz.wordpress.com
15.นางสาวอทิตา        ทองวิเศษ     สถาปัตยกรรม  (ศิลปศึกษา)
http://aiathita.wordpress.com
16.นางสาวกนกทิพ    ไชยพล    องค์การสหประชาชาติ   (สังคมศึกษา)
http://mimmimun.wordpress.com
17.นางสาวจุฑามาศ  โคสมบูรณ์     ประเพณีไทย  (สังคมศึกษา)
https://kosomboon.wordpress.com
18.เด็กหญิงปานฤทัย  งามขำ   สมุนไพรไทย  (การงานอาชีพฯ)
http://herbsofthai.wordpress.com
19.นางสาวอินทิรา       ปัญญายงค์    เศรษฐกิจพอเพียง สังคมศึกษา)
http://momaycarzy.wordpress.com
20.นางสาวกันยารัตน์ ผะอบนาค    จิตรกรรมไทย (ศิลปศึกษา)
http://beeangle.wordpress.com
21.นางสาวชมัยพร       ช่างหล่อ    แหล่งอารยธรรมของโลก (สังคมศึกษาฯ)
http://niknon.wordpress.com
22.นางสาวนวลจันทร์  นิลกลม        ธงชาตินานาประเทศ (สังคมศึกษาฯ)
http://nuanjun.wordpress.com
23.นางสาวพรทิพย์      ระเบียบงาม     ดาราศาสตร์   (สังคมศึกษา)
http://alexnarukarr.wordpress.com/
24.นางสาววนาภรณ์     มีโถ           APEC (สังคมศึกษาฯ)
http://findthedream.wordpress.com
25.นางสาววิพัฒตรา    ศรีสุนทร    EU  (สังคมศึกษา)
http://vavaland.wordpress.com
26.นางสาวสรารัตน์     ฉายพงษ์    เขตการค้าเสรีอาเซียน (สังคมศึกษาฯ)
http://chayphong.wordpress.com
27.นางสาวสุภาพร       สอดดง          อาหารไทย (การงานอาชีพฯ)
http://modlovetonkaw.wordpress.com/
28.นางสาวปรางค์       สุขอารีกิจ     สัตว์เลี้ยงที่น่าสนใจ (สังคมศึกษาฯ)
http://prangboy.wordpress.com
29.นางสาวไพลิน        แสงโอภาส     วันนี้ในอดีต (สังคมศึกษาฯ)
http://pastoftoday.wordpress.com/
30.นางสาวสุวรรณี      ประสมทอง    สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (สังคมศึกษา)
http://suwannee1111.wordpress.com 

 ม.5/2   ขอชมเชยห้องนี้  เป็นห้องแรกที่ส่ง blog ครบทุกคน

1.นายจตุรงค์                สำราญสุข      วิวัฒนาการของรถยนต์  (สังคมศึกษา)
 http://sankpidsave.wordpress.com
2. ออกแล้ว
3.นางสาวปวีณา          เทศเล็ก     ตามแนวพระราชดำริ (สังคมศึกษา)
http://pooh112.wordpress.com
4.นางสาวปิยะดา         น้ำใจ             เขตการค้าเสรีอาเซี่ยน (สังคมศึกษา)
http://sssmint.wordpress.com
5.นางสาวน้ำทิพย์        อินทร์กฤษณ์     องค์การนาซ่า(วิทยาศาสตร์)
http://itnamthip.wordpress.com
6.นางสาวรุ่งรุจี             ประกอบทอง    องค์การสหประชาชาติ (สังคมศึกษา)
http://Beer0410.wordpress.com
7.นางสาวรัตติยา         เรืองหลง        กลุ่มผู้ค้าน้ำมัน ( สังคมศึกษา)
http://rattiya8161.wordpress.com 
8.นางสาววารุณี            ประกอบทอง    ภูมิปัญญาท้องถิ่นอ.บ้านหมี่  (สังคมศึกษา)
http://warunee29.wordpress.com
9.นางสาวสุวนันท์         แก้วแวว        องค์กรการค้าโลก WTO (สังคมศึกษา) 
http://mai8166.wordpress.com
10.นางสาวพรทิพย์      เซี่ยงปู้         องค์กรความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก  (สังคมศึกษา)
http://bbreeze03.wordpress.com    
11.นางสาวมาริสา         สุริย์วงศ์        สหภาพยุโรป (สังคมศึกษา)
http://kung44.wordpress.com
12.นางสาวกัญญารัตน์ ระวิงทอง       ไฟฟ้า  (วิทยาศาสตร์)
http://gan8837.wordpress.com
13.นางสาวปวีณา         มั่นดี         อาเซียน   (สังคมศึกษา)
http://paweena8840.wordpress.com
14.นางสาววิภา             ใจน้ำ       การอนุรักษ์ป่าไม้เเละสัตว์ป่า  (สังคมศึกษา)
http://wipha8842.wordpress.com
15.นางสาวผกามาส     ทองแหยม    ดวงดาว (วิทยาศาสตร์)
http://mai04.wordpress.com
16.นางสาวอัญชัญ       สืบวงศ์         สายการบิน  (สังคมศึกษา)
http://prit009.wordpress.com 

 ม.5/3

1.นายรุ่งโรจน์               เป้าบ้านเซ่า      การออกกำลังกาย (สุขศึกษาและพลศึกษา)
http://rungroad.wordpress.com
2.นายบรรณสรณ์        ใบกว้าง         ร่างการของเรา (สุขศึกษาและพลศึกษา)
http://banno69.wordpress.com
3.นายสมชาย               มหามาตย์    กีฬาโอลิมปิก   (สุขศึกษาและพลศึกษา)
 http://barcelona77.wordpress.com
4.นายกาญจนวัฒน์     ประสานทอง     เรียนสังคมง่ายสไตลกาญจนวัฒน์ (สังคมศึกษา)
http://kanjanawat003.wordpress.com
5.นายณัฐพงษ์             สมัครการ    วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (สังคมศึกษา)
http://nattapong123.wordpress.com
6.นายอิทธิชัย             ไชยรินทร์     เอกลักษณ์ ประเพณี เเละภาษาในท้องถิ่น (สังคมศึกษา)
http://itthichai135.wordpress.com
7.นายคมกริบ              วังศิริ     กลุ่มผู้ค้าน้ำมัน  (สังคมศึกษา)
http://komkrib007.wordpress.com
8.นายณัฐพล               พิลาเดช
http://nattaponpi.wordpress.com
9.นายพรชัย                เสาที      อุทกภาค-ดิน  (วิทยาศาสตร์)
http://pornchai123.wordpress.com
10.นายศศิวงศ์            วันเมืองเก่า     ธรณีภาค-ดิน  (สังคมศึกษา)
http://autoerotic53.wordpress.com
11.นายธีรพล               บุญลาย     หน้าที่พลเมือง  (สังคมศึกษา)
http://teerapon2550.wordpress.com
12.นายศุภกร              คงเจริญ         ส่วนประกอบของโลก  (สังคมศึกษา)
http://supakol.wordpress.com
13.นายพรรษวุฒิ        นันทแก้ว      อุทกภาค-น้ำ  (วิทยาศาสตร์)
http://pansawut.w​ordpress.c​om
14.นางสาวจิราพร      บุญราษฎร์   บรรยากาศภาค (วิทยาศาสตร์)
http://chilaporn49.wordpress.com/
15.นางสาวชินาธิป     นิ่มประสารทรัพย์     ภัยธรรมชาติ    (วิทยาศาสตร์)
http://chnatip.wordpress.com
16.นางสาว นัทชา      วงษ์แก้ว  Apec  (สังคมศึกษา)
http://natcha2555.wordpress.com
17.นาย ณัฐพงษ์         ทองช้อย    การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ (สุขศึกษา)
http://pbs8136.wordpress.com
18.นายพรประเสริฐ    แดงทอง     ความปลอดภัยในชีวิต  (สุขศึกษาและพลศึกษา)
http://wy2554.wordpress.com
19.นางสาวจีณภา       ลอยลม  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  (สังคมศึกษา)
http://jeenapa.wordpress.com

ม.5/4  ขอชมเชยห้องนี้ เป็นห้องที่ 2 ที่ส่ง blog ครบทุกคน

1.นายศุภรัตน์              ภาชนา     Asean (อาเซียน)
http://Bruckline.wordpress.com
2.นายจักรพล             จันทร์พรหม     คณิตศาสตร์และชีวิตประจำวัน (คณิตศาสตร์)
http://farm02.wordpress.com
3.นายบรรยง              ก้อนมะนี     การลงเรือ  (สังคมศึกษา)
http://dew8028.wordpress.com
4. นายพงศธร             สามงามเหล็ก   การค้าโลก (สังคมศึกษา)
http://pbs8031.wordpress.com
5.นายนิพล                  จิ๋วหนองโพธิ์   ส่วนประกอบของมนุษย์  (สุขศึกษา)
http://toey999.wordpress.com
6.นายณัฐตพล            บุญครอบ    พันธ์กล้วยไม้  (การงานอาชีพฯ)
http://nattapol8098.wordpress.com
 7.นายสมพงษ์            สนิท    การประปา   (สังคมศึกษา)
http://sompong888.wordpress.com
8.นายจตุพล               ขนทอง    การอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน  (สังคมศึกษา)
http://jatupol08.wordpress.com/
9.นายประพรชัย         มองธรรม    สมุนไพรไทย  (การงานอาชีพฯ)
http://prapornchai8854.wordpress.com
10.นางสาววาสนา      กันยะวงค์    องค์การสหประชาชาติ  (สังคมศึกษา)
 http://wadsana2712.wordpress.com
11.นางสาวทิพยวัลย์  สินมั่น         การโรงแรมกับการท่องเที่ยว (การงานอาชีพฯ)
http://mim8083.wordpress.com
12.นางสาวอริสรา       อะมะมูล      สหภาพยุโรป (Eu) (สังคมศึกษา)
http://arisrar8203.wordpress.com/
13.นางสาววิชญารัตน์ พุฒิพีรสันต์    เขตการค้าเสรีอาเซียน (สังคมศึกษา)
http://pbs8444.wordpress.com/ 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s