คำสั่ง  ให้เพิ่มหน้าใหม่ ภาคเรียนที่ 2/58  แล้วรวบรวมข้อมูล / เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงาน
(ศาสนาที่จับฉลากได้) โดยแยกตามหัวข้อที่กำหนดให้  พร้อม แสดงแผนที่ /ภาพ/ VDO หรืออื่นๆ
ประกอบเนื้อหา ให้ชัดเจน
1. ประวัติ -ความเป็นมา
2. หลักธรรม  /คัมภีร์ / หลักคำสอน
3. นิกายที่สำคัญ
4. สัญลักษณ์
5. พิธีกรรมสำคัญ
6. แหล่งอ้างอินที่ใช้สืบค้น รวบรวม