ยินดี..ต้อนรับนักเรียนระดับชั้น ม.5- ม.6 เข้าสู่การเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2559