ยินดี..ต้อนรับนักเรียนระดับชั้น ม.5 และ  ม.6 เข้าสู่การเรียนการสอน  ปีการศึกษา 2559