คำสั่ง  ให้นักเรียนเลือก VDO  ที่เกี่ยวกับ เรื่องที่นักเรียนนำเสนอ
กลุ่มงานภูมิศาสตร์  กลุ่มละ  1 หรือ 2  เรื่อง   โดยการนำ  
URL  … มาแปะส่งครูที่ช่อง  ความคิดเห็นด้านล่าง

          พิมพ์ตามตัวอย่าง

                                    ชื่อกลุ่ม ………….. 

                                    สมาชิก ………….   ชั้น ม………..    

                                    ส่ง URLของ VDO  เรื่อง   ………………

10 responses »

 1. กลุ่ม ธรณีภาค

  สมาชิก
  นายอุกฤษฏ์ นันอุมาลี ชั้น ม.6/1 เลขที่ 1
  นายพีรพงศ์ ศรีจันทร์ดี ชั้น ม.6/1 เลขที่ 6
  นางสาวกนกวรรณ ทำชอบ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 9
  นางสาวกนกพร เผ่าบ้านฝาง ชั้น ม.6/1 เลขที่ 17
  นางสาวธิติ โอภาสศิริ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 20
  นางสาวฤทัยทิพย์ แก่นเสา ชั้น ม.6/1 เลขที่ 25
  นายอุกฤษฏ์ รักษ์พุก ชั้น ม.6/2 เลขที่ 4
  นายอนุภาพ ทวีคูณ ชั้น ม.6/2 เลขที่ 5
  นางสาวพลอยไพริน พุ่มบ้านเซ่า ชั้น ม.6/2 เลขที่ 10
  VDO ที่ ๑ เรื่อง การเลื่อนของแผ่นธรณีภาค

  VDO ที่ ๒ เรื่อง ธรณีพิบัติภัย

 2. นายอุกฤษฏ์ นันอุมาลี พูดว่า:

  กลุ่ม ธรณีภาค

  สมาชิก
  นายอุกฤษฏ์ นันอุมาลี ชั้น ม.6/1 เลขที่ 1
  นายพีรพงศ์ ศรีจันทร์ดี ชั้น ม.6/1 เลขที่ 6
  นางสาวกนกวรรณ ทำชอบ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 9
  นางสาวกนกพร เผ่าบ้านฝาง ชั้น ม.6/1 เลขที่ 17
  นางสาวธิติ โอภาสศิริ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 20
  นางสาวฤทัยทิพย์ แก่นเสา ชั้น ม.6/1 เลขที่ 25
  นายอุกฤษฏ์ รักษ์พุก ชั้น ม.6/2 เลขที่ 4
  นายอนุภาพ ทวีคูณ ชั้น ม.6/2 เลขที่ 5
  นางสาวพลอยไพริน พุ่มบ้านเซ่า ชั้น ม.6/2 เลขที่ 10
  VDO ที่ ๑ เรื่อง การเลื่อนของแผ่นธรณีภาค

 3. กลุ่ม ชีวภาค

  สมาชิก
  ๑.นางสาว ยุวดี กรอบมุข ม.๖/๑ เลขที่ ๒๔
  ๒.นางสาว นันทิดา กิมเหรียญ ม.๖/๑ เลขที่ ๒๓
  ๓.นางสาว อรวรรณ วิมลทอง ม.๖/๑ เลขที่ ๑๑
  ๔.นางสาว ศรสวรรค์ บุญสุวรรณ์ ม.๖/๑ เลขที่ ๑๖
  ๕.นางสาว วิภาวรรณ สมใจ ม.๖/๑ เลขที่ ๑๕
  ๖.นางสาว สุชาดา ผอบแก้ว ม.๖/๒ เลขที่
  ๗.นางสาว จุฑามาส ปิ่นแก้ว ม.๖/๒ เลขที่
  ๘.นายกิตติศักดิ์ ภู่ทิม ม.๖/๑ เลขที่ ๒
  ๙.นายธนรัตน์ โกสูงเนิน ม.๖/๑ เลขที่ ๗
  ๑๐.นายตามตะวัน ไตรธรรม ม.๖/๒ เลขที่ ๒
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง ชีวภาค




 4. กลุ่ม ชีวภาค ( เพิ่มเติม )

  สมาชิก
  ๑.นางสาว ยุวดี กรอบมุข ม.๖/๑ เลขที่ ๒๔
  ๒.นางสาว นันทิดา กิมเหรียญ ม.๖/๑ เลขที่ ๒๓
  ๓.นางสาว อรวรรณ วิมลทอง ม.๖/๑ เลขที่ ๑๑
  ๔.นางสาว ศรสวรรค์ บุญสุวรรณ์ ม.๖/๑ เลขที่ ๑๖
  ๕.นางสาว วิภาวรรณ สมใจ ม.๖/๑ เลขที่ ๑๕
  ๖.นางสาว สุชาดา ผอบแก้ว ม.๖/๒ เลขที่
  ๗.นางสาว จุฑามาส ปิ่นแก้ว ม.๖/๒ เลขที่
  ๘.นายกิตติศักดิ์ ภู่ทิม ม.๖/๑ เลขที่ ๒
  ๙.นายธนรัตน์ โกสูงเนิน ม.๖/๑ เลขที่ ๗
  ๑๐.นายตามตะวัน ไตรธรรม ม.๖/๒ เลขที่ ๒
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง ชีวภาค

 5. กลุ่ม ชีวภาค ( เพิ่มเติม )

  สมาชิก
  ๑.นางสาว ยุวดี กรอบมุข ม.๖/๑ เลขที่ ๒๔
  ๒.นางสาว นันทิดา กิมเหรียญ ม.๖/๑ เลขที่ ๒๓
  ๓.นางสาว อรวรรณ วิมลทอง ม.๖/๑ เลขที่ ๑๑
  ๔.นางสาว ศรสวรรค์ บุญสุวรรณ์ ม.๖/๑ เลขที่ ๑๖
  ๕.นางสาว วิภาวรรณ สมใจ ม.๖/๑ เลขที่ ๑๕
  ๖.นางสาว สุชาดา ผอบแก้ว ม.๖/๒ เลขที่
  ๗.นางสาว จุฑามาส ปิ่นแก้ว ม.๖/๒ เลขที่
  ๘.นายกิตติศักดิ์ ภู่ทิม ม.๖/๑ เลขที่ ๒
  ๙.นายธนรัตน์ โกสูงเนิน ม.๖/๑ เลขที่ ๗
  ๑๐.นายตามตะวัน ไตรธรรม ม.๖/๒ เลขที่ ๒
  ส่ง URLของ VDO เรื่อง ชีวภาค

 6. กลุ่ม อุทกภาค
  นางสาว นงค์รัตน์ แสนสมัคร ชั้น ม.6/1 เลขที่ 21
  นางสาว สุพรรษา ถิ่นสูง ชั้น ม.6/1 เลขที่ 27
  นางสาว นิชาภา สมัครการ ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 19
  นางสาว พรพิมล ไชยพัฒน์ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 12
  นางสาว จิราภา เศษภักดี ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 8
  นางสาว รัชนี สิมมา ชั้น ม.6/1 เลขที่ 13
  นางสาว สุมัจชา ทองสุข ชั้น ม.6/2 เลขที่ 10
  นาย ณัฐพงศ์ พราหมลอย ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 4
  นาย อานนนท์ ศรีแก้วนิตย์ ชั้น ม. 6/2 เลขที่ 1
  นาย ศักดิ์รินทร์ นรสิงห์ ชั้น ม. 6/2 เลขที่ 7

  โครงการแก้มลิง แก้ปัญหาน้ำท่วม

  วัฎจักรของน้ำ

  สึนามิ

  การทำฝนหลวง

  น้ำท่วม

 7. กลุ่ม อุทกภาค
  นางสาว นงค์รัตน์ แสนสมัคร ชั้น ม.6/1 เลขที่ 21
  นางสาว สุพรรษา ถิ่นสูง ชั้น ม.6/1 เลขที่ 27
  นางสาว นิชาภา สมัครการ ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 19
  นางสาว พรพิมล ไชยพัฒน์ ชั้น ม.6/1 เลขที่ 12
  นางสาว จิราภา เศษภักดี ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 8
  นางสาว รัชนี สิมมา ชั้น ม.6/1 เลขที่ 13
  นางสาว สุมัจชา ทองสุข ชั้น ม.6/2 เลขที่ 10
  นาย ณัฐพงศ์ พราหมลอย ชั้น ม. 6/1 เลขที่ 4
  นาย อานนนท์ ศรีแก้วนิตย์ ชั้น ม. 6/2 เลขที่ 1
  นาย ศักดิ์รินทร์ นรสิงห์ ชั้น ม. 6/2 เลขที่ 7

  โครงการแก้มลิง แก้ปัญหาน้ำท่วม

 8. กลุ่ม บรรยายภาค
  นาย บุญธเรศ จันเทวา ชั้น ม. ๖/๑ เลขที่ ๓
  นาย ไพบูลย์ โหมดมณี ชั้น ม. ๖/๑ เลขที่ ๕
  นางสาว จิราพร พลูผกา ชั้น ม. ๖/๑ เลขที่
  นางสาว ศุภษร วิเศษชาติ ชั้น ม. ๖/๑ เลขที่
  นางสาว วิกานดา หลักดี ชั้น ม. ๖/๑ เลขที่
  นางสาว นงค์ราม แสนสมัคร ชั้น ม. ๖/๑ เลขที่
  นางสาว เสาวลักษณ์ เรืองสุข ชั้น ม. ๖/๑ เลขที่
  นายกษิดิศ สารีคำ ชั้น ม. ๖/๒ เลขที่
  นายชาค์ณรงค์ พรหมจารี ชั้น ม. ๖/๒ เลขที่
  นางสาววีวรรณ พลอยชู ชั้น ม. ๖/๒ เลขที่
  ส่ง http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.phpmul_content_id=12881&mul_source_id=023520 ( สรุปปรากฎการณ์ทางภูมิอากาศ )
  http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=2670 ( กระบวนการการพยากรอากาศ )
  http://www.youtube.com/watch?v=iVG38xoYFE8 ( ความรู้ทั่วไปของบรรยายภาค)
  http://www.youtube.com/watch?v=RK_TklA5P-s&feature=related( ปรากฎการณ์ เอลนิโญ่ และ ลานิญ่า)

  ตอบ

 9. กลุ่ม บรรยายภาค
  นาย บุญธเรศ จันเทวา ชั้น ม. ๖/๑ เลขที่ ๓
  นาย ไพบูลย์ โหมดมณี ชั้น ม. ๖/๑ เลขที่ ๕
  นางสาว จิราพร พลูผกา ชั้น ม. ๖/๑ เลขที่ ๑๘
  นางสาว ศุภษร วิเศษชาติ ชั้น ม. ๖/๑ เลขที่ ๒๖
  นางสาว วิกานดา หลักดี ชั้น ม. ๖/๑ เลขที่
  นางสาว นงค์ราม แสนสมัคร ชั้น ม. ๖/๑ เลขที่ ๒๒
  นางสาว เสาวลักษณ์ เรืองสุข ชั้น ม. ๖/๑ เลขที่ ๒๘
  นายกษิดิศ สารีคำ ชั้น ม. ๖/๒ เลขที่ ๔
  นายชาค์ณรงค์ พรหมจารี ชั้น ม. ๖/๒ เลขที่ ๕
  นางสาววีวรรณ พลอยชู ชั้น ม. ๖/๒ เลขที่
  ส่ง VDO
  http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.phpmul_content_id=12881&mul_source_id=023520 ( สรุปปรากฎการณ์ทางภูมิอากาศ )
  http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=2670 ( กระบวนการการพยากรอากาศ )
  http://www.youtube.com/watch?v=RK_TklA5P-s&feature=related( ปรากฎการณ์ เอลนิโญ่ และ ลานิญ่า)

 10. กลุ่ม บรรยายภาค
  นาย บุญธเรศ จันเทวา ชั้น ม. ๖/๑ เลขที่ ๓
  นาย ไพบูลย์ โหมดมณี ชั้น ม. ๖/๑ เลขที่ ๕
  นางสาว จิราพร พลูผกา ชั้น ม. ๖/๑ เลขที่
  นางสาว ศุภษร วิเศษชาติ ชั้น ม. ๖/๑ เลขที่
  นางสาว วิกานดา หลักดี ชั้น ม. ๖/๑ เลขที่
  นางสาว นงค์ราม แสนสมัคร ชั้น ม. ๖/๑ เลขที่
  นางสาว เสาวลักษณ์ เรืองสุข ชั้น ม. ๖/๑ เลขที่
  นายกษิดิศ สารีคำ ชั้น ม. ๖/๒ เลขที่
  นายชาค์ณรงค์ พรหมจารี ชั้น ม. ๖/๒ เลขที่
  นางสาววีวรรณ พลอยชู ชั้น ม. ๖/๒ เลขที่
  ส่ง http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.phpmul_content_id=12881&mul_source_id=023520

  http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=2670

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s